Ako zmeniť poskytovateľa hostingu s úsmevom

Úspech vášho online biznisu závisí veľakrát od spo­ľah­li­vé­ho pos­ky­to­va­te­ľa hos­tin­gu. Znamená totiž úsporu času, ner­vov a v neposlednom rade pe­ňa­zí.

Nepodceňujte teda dôležitosť a silu webovej prezentácie. Ak aj vás zlákala neo­do­la­teľ­ne níz­ka ce­na ale­bo ste si zle vybrali z množstva rek­lam­ných po­núk na zaručene najlepší hosting, čítate ten správny príspevok.

Váš web prezentuje Vašu firmu, dotvára jej prestíž, znamená konkurenčnú výhodu. Predstavuje často jedinú možnosť kontaktu s potenciálnym zákazníkom, ktorú môžete naplno využiť. Alebo aj celkom premárniť.

Zo skúseností možno viete, že úspešnosť webu býva priamoúmerná jeho návštevnosti. Ak je však jeho prevádzka neustále narúšaná výpadkami, zlou dostupnosťou a spomaleným reagovaním, odrádzate si značnú časť klientely.

Úspora na nesprávnych miestach sa nevypláca, váš poskytovateľ hostingu nemusí byť najlacnejší, ale čo najkvalitnejší so spoľahlivou a včasnou podporou.

V nasledujúcich riadkoch vám poradíme, ako pres­ťa­ho­vať svoj web in­de – šťas­tne a bez problémov. Ak ste pasívnym používateľom inter­ne­tu a na presun svojho webu si netrúfate, obráťte sa na odborníka – auto­ra webu ale­bo oslovte no­vé­ho pos­ky­to­va­te­ľa – Premium Hosting s 99.9 % garanciou dostupnosti ponúka kompletnú migráciu zdarma, naviac dostanete i webhosting na štvrť roka zdarma.

banner-fb

Ako prvé si zá­lo­huj­te dá­ta do svoj­ho po­čí­ta­ča. Sko­pí­ruj­te dáta z FTP server­a rov­na­ko ako ste ich nah­rá­va­li na server. Za­cho­vaj­te ad­re­sá­ro­vú štruk­tú­ru, a ak je to mož­né, aj at­ri­bú­ty sú­bo­rov a ad­re­sá­rov. Ak pou­ží­va­te da­ta­bá­zy, vy­expor­tuj­te si aj tie a ulož­te.

Mô­že­te pou­žiť prog­ram na vzdia­le­nú ad­mi­nis­trá­ciu da­ta­báz ale­bo on-li­ne nás­troj, kto­rý vám po­nú­ka váš pos­ky­to­va­teľ, naj­čas­tej­šie to bý­va phpMyAd­min, phpPgAd­min, Ad­mi­ner, atď.

Rovnako uložte aj e-mai­ly, ak ich má­te iba na mai­lo­vom server­i a pris­tu­pu­je­te k nim cez pro­to­kol IMAP.

Dôležité upozornenie: Dá­ta si za­zá­lo­huj­te eš­te skôr, než svoj zá­mer ozná­mi­te svoj­mu pos­ky­to­va­te­ľo­vi. Môžu vám totiž za­blo­ko­vať prís­tup na server eš­te skôr, než pre­sun do­kon­čí­te, ale­bo vám výrazne zní­žia rých­losť.

Keď má­te strán­ku stiah­nu­tú vo svojom v po­čí­ta­či, skon­tro­luj­te si v zdro­jo­vých kó­doch, či v nich nie sú na­pev­no ulo­že­né ab­so­lút­ne od­ka­zy na strán­ky, ob­ráz­ky a iné zdro­je umies­tne­né na pô­vod­nom hos­tin­gu.

Tre­ba ich zme­niť, aby fun­go­va­li aj po pre­su­ne. Meniť ich netreba, ak pou­ží­va­te vlas­tnú do­mé­nu a pre­sú­va­te ju spo­lu s hos­tin­gom, pre­to­že ad­re­sy va­šich skrip­tov bu­dú aj po pre­su­ne rov­na­ké. Ak pou­ží­va­te ne­ja­ký re­dakč­ný sys­tém, bu­de­te mu­sieť op­ra­viť ab­so­lút­ne ces­ty a iné úda­je v kon­fi­gu­rač­ných ú­bo­roch, najmä prís­tu­po­vé úda­je do da­ta­bá­zy.

V opačnom prípade sa budú dá­ta na­čí­ta­va­ť zo server­a pô­vod­né­ho pos­ky­to­va­te­ľa a po zru­še­ní služ­by u ne­ho strán­ka pres­ta­ne fun­go­vať. Každý redakčný systém má svo­je špe­ci­fi­ká, kto­ré tre­ba pri mig­rá­cii dodr­žať. Vy­hľa­daj­te si na Goog­li ná­vod na mig­rá­ciu pre ten váš.

Po­žia­daj­te no­vé­ho pos­ky­to­va­te­ľa, aby vám spus­til hos­ting na je­ho server­och. Dbajte na to, aby pod­po­ro­val skrip­to­va­cie ja­zy­ky a da­ta­bá­zy, kto­ré va­ša strán­ka pot­re­bu­je. Pokiaľ je to možné, žia­daj­te hos­ting s rov­na­ký­mi ver­zia­mi skrip­to­va­cích ja­zy­kov a da­ta­báz, aké ste ma­li do­te­raz, predídete tak prob­lé­mom vy­plý­va­jú­cim z ne­kom­pa­ti­bi­li­ty va­šich skrip­tov s nov­ší­mi ver­zia­mi.

Pomocou nových prístupových údajov si mô­že­te dá­ta na­ko­pí­ro­vať na server, im­por­to­vať da­ta­bá­zy, po­vyt­vá­rať e-mai­lo­vé schrán­ky. Seriózny pos­ky­to­va­teľ vám cez do­čas­nú ad­re­su v pre­hlia­da­či umožní otvoriť va­šu pre­su­nu­tú strán­ku, aby ste si moh­li ove­riť, či strán­ka beží, a op­ra­viť prí­pad­né chy­by. Tie sa zob­ra­zia na strán­ke ale­bo ich náj­de­te v chy­bo­vých lo­goch, zvy­čaj­ne v ad­mi­nis­trá­cii váš­ho hos­tin­gu.

Niek­to­rí pos­ky­to­va­te­lia ma­jú vo svo­jom ad­mi­nis­trač­nom roz­hra­ní aj veľ­mi uži­toč­ný mig­rač­ný skript, kto­rý sám sko­pí­ru­je dá­ta od pô­vod­né­ho pos­ky­to­va­te­ľa. Avšak uve­de­ným op­ra­vám kon­fi­gu­rač­ných úda­jov sa zrej­me ne­vyh­ne­te. Ak máte pri vykonávaní zmien nejaké pochybnosti, kon­tak­tujte tech­nic­kú pod­po­ru. Ľudia na dob­rom hel­pdes­ku poz­na­jú svo­je server­y do­ko­na­le a ve­dia vám rých­lo po­ra­diť.

V ďal­šom kro­ku nas­me­ruj­te svo­ju do­mé­nu na server no­vé­ho pos­ky­to­va­te­ľa. Ak do­mé­na beží na DNS server­och sta­ré­ho pos­ky­to­va­te­ľa, naj­ľah­šie je zme­niť sme­ro­va­nie do­mé­ny na DNS server­y no­vé­ho pos­ky­to­va­te­ľa, kto­rý by už vte­dy mal mať na svo­jich DNS server­och všet­ko prip­ra­ve­né na pre­vádz­ku va­šej do­mé­ny.

DNS server­y do­mé­ny me­ní vždy jej re­gis­trá­tor. Ak je ním váš pô­vod­ný pos­ky­to­va­teľ, požiadajte radšej svoj­ho no­vé­ho pos­ky­to­va­te­ľa, aby túto zmenu vykonal za vás. No­vý pos­ky­to­va­teľ tak sám pres­me­ru­je do­mé­nu na svo­je server­y.

Doba presmerovania domény býva rôzna, spravidla však do 48 ho­dín. Po­čas pr­vých dvoch dní po vy­ko­na­ní zme­ny mô­žu niektorí náv­štev­ní­ci vi­dieť ešte strán­ku pôvodného poskytovateľa. Poš­ta môže byť taktiež doručená aj k pô­vod­né­mu, aj k no­vé­mu pos­ky­to­va­te­ľo­vi.

Ide o bežný jav, chvíľku trvá, kým sa všet­ky zá­zna­my DNS u jed­not­li­vých pos­ky­to­va­te­ľov prís­tu­pu na inter­net zjed­no­tia. Preto prvý týždeň nechajte v prevádzke oba hos­tin­gy pa­ra­lel­ne. Po týž­dni by už ur­či­te ma­li všetci vi­dieť len strán­ku na no­vom hos­tin­gu.

Teraz svoje konto so všetkými záznamami u pôvodného poskytovateľa dôkladne zrušte. Ne­za­bud­ni­te si ta­kis­to skon­tro­lo­vať nas­ta­ve­nia v prog­ra­me, kto­rý pou­ží­va­te na čí­ta­nie a od­osie­la­nie poš­ty. Po­rov­naj­te ich s údaj­mi, kto­ré náj­de­te vo svo­jom ad­mi­nis­trač­nom roz­hra­ní.

Kaž­dý pos­ky­to­va­teľ hos­tin­gu mô­že mať tro­chu odlišné nas­ta­ve­nia a zvyk­los­ti. V prin­cí­pe však všet­ci pou­ží­va­jú rov­na­ké pro­to­ko­ly, a te­da po drob­ných úp­ra­vách bude aj mai­lo­vá ko­mu­ni­ká­cia fun­go­vať bez prob­lé­mov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.Články, ktoré by sa vám mohli páčiť
pokračovanie článku

Apple vydal iOS 16.0.2

Iba pár dní po vydaní veľkej aktualizácie iOS 16 prichádza prvá menšia aktualizácia, opravujúca chyby aj na najnovších zariadeniach.